PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II ( TỪ 31/12/2018)

Thứ hai - 31/12/2018 07:28
  TRƯỜNG THCS HÒA LỢI                    
  II/TỔNG BIÊN CHẾ & PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II ( TỪ 31/12/2019)    
  ( Ban hành kèm theo QĐ Số 14/QĐ-THCSHL ngày 30 tháng 7 năm 2018)
  STT TỔ CM/ Hệ đào tạo Phân công giảng dạy TS giờ thực dạy CT khác quy theo giờ tc CT Kiêm nhiệm TS giờ TH Ghi chú
    Họ & tên Môn Môn/ Lớp Chi tiết TS Giờ giảm Loại TC Giờ giảm Loại CT Trong tuần  
  1 2 3 4 5 A B 6 7 D=A+B+C 8
    BGH       0         49  
  1 Nguyễn Anh Việt ĐHSP GDCT Hiệu trưởng     17 Hiệu trưởng 2  CT hội đồng trường 19  
  2 Phạm Thị Nhung CĐSP Vật Lý Phó HT     15 Phó HT     15  
  3 Phan Thị Hoàng ĐHSP Hóa Phó HT     15 Phó HT     15  
    Tổ hành chánh (10)       6         34  
  4 Phan Thị Xuân Tín ĐH kế toán Kế toán         4   4 Hộ sản 03/12/2018
  5 Nguyễn Thị Thanh Hằng CĐSP Toán TPT Đội      12 TPT Đội     12  
  6 Thái Thị Ngọc Anh CĐSP Anh Thư viện 0 0     0   0  
  7 Nguyễn Thị Mơ ĐHSP Lịch sử Sử 7A6,7,8 6 6     9 +3 Trực giám thị 3 buổi +TTVP  18  
  8 Phạm Thị Hồng Cẩm TC Y tế NV Y tế              0  
  9 Phan Văn Tài   Bảo vệ             0  
  10 Đào Văn Tới   Bảo vệ             0  
  11 Ngô Thanh Tùng    Bảo vệ             0  
  12 Huỳnh Thị Thanh Thảo   NV Phục vụ             0  
  13 Võ Thị Điều CĐSP Sinh Văn thư             0  
    Tổ Văn - KTPV (10)       171         207  
  14 Đào Thị Điệp CĐSP Văn- KTPV Văn 9A4,5,6 + CN6A3 15 + 2 17     3 TTCM 20  
  15 Trần Thị Thúy Hằng ĐHSP Văn Văn 9A1,2,3  15 15     4+1 CN9A3 +TPCM 20  
  16 Nguyễn Thị Kim CĐSP Văn - KTPV Văn 7A3,5 + CN 6A4,5,6,7 8+ 8 16     4 CN 7A3 20  
  17 Võ Thị Thu Vân ĐHSP Văn- KTPV Văn 9A7,8 + CN 6A2,9,10 10 + 6 16     4 CN6A2 20  
  18 Đoàn Thị Thu Trang ĐHSP Văn -  KTPV Văn 6A1,10 +Văn 8A7,8  8 + 8 16     4 CN 6A10 +TQ 20  
  19 Nguyễn Thị Diễm Kiều ĐHSP Văn KTPV Văn 8A1,2,3,6+ CN 6A1,8 16 + 4 20     4 CN 6A1 24  
  20 Nguyễn Thị Hương CĐSP Văn - Lịch sử Văn 7A1,2 + Văn 6A3,4 8 +8 16     4 CN 6A3  20  
  21 Huỳnh Thị Diễm Hương CĐSP Văn Văn 6A7,8,9 +Văn 7A6 12+ 4  16     4 CN 7A6 20  
  22 Phan Văn Cước ĐHSP Văn MT 6A 4,5,6,7,8,9,10, Văn 7A4,7,8 7 + 12 19         19  
  23 Trần Thanh Tú ĐHSP Văn Văn 6A2,5,6 + Văn 8A4,5 12+8 20     4 CN 8A4 24  
    Tổ Tiếng Anh (5)       103         123  
  24 Nguyễn Thị Xuân Tiên ĐHSP Anh Anh 9A1,2,3,4 + Anh 7A3,4,5 8+ 9 17     3 TTCM 20  
  25 Phan Thị Thu Diễm ĐHSP Anh Anh 9A5,6,7,8 + Anh 7A1,Anh 7A2(TC) 8+9 17     3 PBM 20  
  26 Lê Thị Hồng ĐHSP Anh Anh 6A2(TC)+ Anh 8A5,7,8 6 +9 15     4+1+1 CN8A5 + TPCM +UV.CĐ 21  
  27 Nguyễn Thị Thùy Vân ĐHSP Anh Anh 8A1,3,4,6+Anh 6A1,4  12+6 18     4 CN 6A4 22  
  28 Nguyễn Thị Bích Thuỷ ĐHSP Anh Anh 8A2(TC) +Anh 6A3,5,6,7 6 + 12 18     4 CN 8A2 22 Lớp TATC
  29 Nguyễn Hồng Hạnh ĐH  Anh 6A8,9,10 +7A6,7,8 9 +9 18         18  03/10/2018
    Tổ Lý - Tin (7)       118         154  
  30 Nguyễn Thị Thu Trang ĐHSP Tin Tin 8A1,2,3 + Tin 7A3,4,5,6,7,8 6 +12 18     3 TTCM 21  
  31 Lê Thanh Thúy ĐHSP Lý Lý 9A 1,2,3,4,5 10 10     4 +1+3 CN9A4 + TPCM +PCT.CĐ  18  
  32 Trần Duy Tân CĐSP Lý CN 8A3,4,5,6 + CN9 8 +8 16     3  PBM  19  
  33 Nguyễn Thị Kim Thuý CĐSP Lý Lý 8A5,6,7,8 + Lý 6A1,2,3,4,5,6,7 8+7 11     4 CN 6A6 + Trực g.thị 1 buổi 18  
  34 Đào Đức Trường ĐHSP Tin Tin 8A4,5,6,7,8 + Tin 6A8,9,10 10 + 6 16     4 CN 8A8 20  
  35 Nguyễn Hoàng TôNy CĐSP Tin Tin 7A1,2 +Tin 6A1,2,3,4,5,6,7 4 +14 18     3 PBM 21  
  36 Đặng Thị Yến ĐHSP Lý Lý 8A 1,2,3,4 + CN8A1,2+ Lý 9A6,7,8 4+4 +6 14     4 CN 8A3 18  
  37 Đỗ Ngọc Kiều Trinh CĐSP Lý Lý 6A8,9,10 + Lý 7 + CN8A7,8 3+8+4 15     4 CN6A8 19  03/10/2018
    Tổ Sử - Địa - GDCD (9)       142         174  
  38 Nguyễn Thị Hiền CĐSP Hoá - Địa Hóa 9A1,2,3,4 +Hóa 8A6,7,8 + Địa 6A12,7A78 8+6+2+4 20     3 TTCM 23  
  39 Trần Thị Nguyễn Hằng ĐHSP Lịch sử Sử 8A 5,6,7,8 + Sử 9A4,5,6,7,8 4 +10 14     4+1 CN 8A6 + TPCM 19  
  40 Hồ Thị Thuỳ Dương CĐSP Sử Sử 9A1,2,3+ Sử 7A1,2,3,4,5 6 +10 16     4 CN 7A1 20  
  41 Huỳnh Thị Diễm Hằng CĐSP Địa Địa 7A1,2,3,4,5,6 +Địa 8A1+Địa 6A 3,4,5,6,7,8,9,10 12 +2+8 22     4 CN 7A4 26  
  42 Phạm Thị Thanh Hương CĐSP Địa Đia 9A12345678 + Địa 8A 2,3,4,5,6,7,8 8 +14 22     4 CN 8A7 26  
  43 Phạm Thị Ngọc Hương CĐSP Địa-GDCD                 Hộ sản tháng 1/10
  44 Đoàn Thị Như Thủy ĐHSP Lịch sử Sử 8A1,2,3,4 +Sử 6 4 +10 14     4 CN6A5 18  
  45 Dương Thị Phương ĐHSP GDCT GDCD 8,9 8 +8 16     4 CN8A1  20  
  46 Nguyễn Công Phi ĐHSP GDCT GDCD 6, GDCD7 10+8 18     4 CN7A7 22  
    Tổ Toán (8)       136         163  
  47 Trương Thị Mộng Tuyền ĐHSP Toán Toán 9A1,2,3,4 16 16     3 TTCM 19  
  48 Nguyễn Thuận Hải ĐHSP Toán Toán 9A5,6,7,8 16 16     4 +1+1 CN9A5 + TPCM + UV.CĐ 22  
  49 Nguyễn Văn Hoàng ĐHSP Toán Toán 6A1,2+Toán 7A6,7 8+8 16     3 TTDL  19  
  50 Lâm Anh Dũng ĐHSP Toán Toán 8A4,5,6,7,8 20 20         20  
  51 Trương Thanh Giang CĐSP Toán                 Hộ sản từ 17/12/2018
  52 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ CĐSP Toán Toán 8A1,2,3 + Toán 7A5 12 +4 16     4 CN 7A5 20  
  53 Nguyễn Thị Trúc CĐSP Toán Toán 6A7 + Toán 7A1,2,8 4+12  16     4 CN 6A7 20  
  54 Trần Tý Hon CĐSP Toán Toán 6A3,4,6,8 16 16     3 Trực giám thị 1 buổi 19  
  55 Nguyễn Hoàng Thương CĐSP Toán Toán 6A5,9,10 + Toán 7A3,4 12+8 20     4 CN 6A9 24  
    Tổ Hoá - Sinh (7)       94         144  
  56 Nguyễn Thị Ngọc Huyền CĐSP Sinh Sinh 9A1,2,3,4,5,7,8  14 14     3 +2+4 CTCĐ +TKHĐ+ CN9A2  23  
  57 Nguyễn Thị Kim Hương ĐHSP Sinh Sinh 9A6 + Sinh 8A1,2,3 + Sinh 7A5,6,7,8 2 +6 +8 16     4 +1 CN9A6 +TPCM 21  
  58 Nguyễn Đức Hoàn ĐHSP Hoá - Sinh Hóa 9A6, 8 +Sinh 8A 4,5,6,7,8 4 + 10 14     3 +4+2 TTCM + CN9A8+TTrND 23  
  59 Lê Thị Thu Sang  ĐHSP Kĩ thuật Công Nghệ 7 8 8     3 +4+3 Thiết bị  + CN7A8+ G.Thị 1 buổi 18  
  60 Đặng Kiều Oanh CĐSP Sinh Sinh 7A 1,2,3,4   + Sinh 6A1,2 8 +4 12     4 +3 CN7A2 + PBM 19 Lớp TATC
  61 Vương Thị Mỹ Linh ĐHSP Hoá Hóa 8A1,2,3,4,5 + Hóa 9A5,7 10 +4 14     4 +3 CN9A7 + PBM 21  
  62 Nguyễn Văn Sang ĐHSP Sinh Sinh 6A3,4,5,6,7,8,9,10 16 16     3 Trực giám thị 1 buổi 19  
    Tổ TD - Nhạc- Họa (8)       113         139  
  63 Nguyễn Văn Thái ĐHSP Thể dục TD 9A123456 12 12     3+4 TTCM + CN9A1 19  
  64 Võ Thị Thu Hồng CĐSP Mỹ thuật MT 7,8+ MT6A1,2,3 8+8 +3 19     1 TPCM 20  
  65 Nguyễn Thị Hương CĐSP Mỹ thuật                 Hộ sản tháng 10/9
  66 Trần Thị Ngọc ĐHSP âm nhạc Nhạc 6A7,8,9,10, Nhạc 7,8 4+8+8 20         20  
  67 Nguyễn Tấn Tài ĐHSP Thể dục TD 6A1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 20 20         20  
  68 Nguyễn Minh Hoàng CĐSP Thể dục TD 7A12 +TD 8A5,6,7,8 4 +8 12     6 Trực giám thị 2 buổi 18  
  69 Phạm Thanh Nhơn ĐH TDTT TD 9A78 + TD 8A1,2,3,4 4 +8 12     6 Trực giám thị 2 buổi 18  
  70 Lý Quang Bình ĐH TDTT  TD 7A3,4,5,6,7,8 12 12     6 Trực giám thị 2 buổi 18  
  71 Thái Quốc Việt CĐSP âm nhạc Nhạc 6A 1,2,3,4,5,6 6 6         6 Chi viện
  TỔNG CỘNG       883         1187  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản Phòng

955/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 28/12/2023. Trích yếu: Kế hoạch Tổ chức Hội trại truyền thống học sinh thị xã Bến Cát Lần thứ VIII, năm học 2023-2024

Ngày ban hành: 28/12/2023

823/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 22/11/2023. Trích yếu: Phát động, triển khai Cuộc thi " An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2023-2024

Ngày ban hành: 22/11/2023

822/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 22/11/2023. Trích yếu: Phối hợp rà soát nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid 19

Ngày ban hành: 22/11/2023

680/PGDĐT-VP

Ngày ban hành: 27/09/2023. Trích yếu: Nhắc nhỡ thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt các khoản thu trong nhà trường năm học 2023-2024 và các năm tiếp theo

Ngày ban hành: 27/09/2023

614/PGDĐT-PC

Ngày ban hành: 06/09/2023. Trích yếu: Hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Ngày ban hành: 06/09/2023

554/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 22/08/2023. Trích yếu: Về việc thống kê, lập danh sách đề xuất học sinh nhận học bổng, hỗ trợ của Chương trình "Tiếp sức đến trường" năm học 2023-2024

Ngày ban hành: 22/08/2023

510/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 02/08/2023. Trích yếu: Khẩn trương triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng trong các cơ sở giáo dục mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học

Ngày ban hành: 02/08/2023

Video
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây